Artikel 1        Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvende offerte wordt aanvaard door de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Offertes zonder een expliciete termijn van aanvaarding zijn geldig gedurende dertig dagen na de datum van offerte.

Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten jegens opdrachtnemer ontlenen.

 1. Opdrachtnemer zendt opdrachtgever terstond na het bereiken van overeenstemming omtrent de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden en/of te verrichten diensten aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging, waarin de belangrijkste elementen van de overeenkomst zijn opgenomen.
 2. In geval van mondeling, per telefax of per email geplaatste opdrachten c.q. gedane aanvragen komt de overeenkomst pas tot stand wanneer opdrachtnemer binnen 8 dagen na de opdracht c.q. aanvraag te hebben ontvangen, deze schriftelijk bevestigt.
 3. Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte prijslijsten, kostenopgaven, brochures en andere op producten en diensten van opdrachtnemer betrekking hebbende gegevens, zijn voor opdrachtnemer slechts dan bindend indien opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk in de opdrachtbevestiging bevestigt. De diverse opgaven worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Kennelijke verschrijvingen en/of vergissingen kunnen door opdrachtnemer worden hersteld.
 4. Alle bij een offerte of aanbieding of geheel vrijblijvend verstrekte gegevens, informatie, afbeeldingen, beschrijvingen, afmetingen en dergelijke blijven intellectueel eigendom van opdrachtnemer.
 5. Aan de inhoud van brochures van opdrachtnemer kan geen enkel recht jegens opdrachtnemer worden ontleend. Daarin opgenomen beschrijvingen zijn voor opdrachtnemer niet bindend.

Artikel 2        Prijzen

 1. Alle aangeboden prijzen zijn exclusief b.t.w. De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, belastingen en andere prijsbepalende factoren, waaronder de door opdrachtgever verstrekte gegevens, die gelden ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Bij wijziging van één of meer van deze factoren bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan drie maanden is opdrachtnemer gerechtigd ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht tot het moment van wijziging aan te passen. Op verzoek van de opdrachtgever zullen de wijzigingen aangetoond worden. Onder de looptijd van de overeenkomst wordt verstaan de tijd gelegen tussen de datum waarop de opdracht van de opdrachtgever is ontvangen en de datum dat de werkzaamheden door de opdrachtnemer worden aangevangen respectievelijk het verkochte afgeleverd wordt. Een zodanige prijsaanpassing geeft opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij die prijsaanpassing de 3% te boven gaat en opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 3        Zekerheid, uitvoering, verzuim en annulering

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor van opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen te bedingen alvorens een aanvang te nemen met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. levering van het verkochte.
 2. De werkzaamheden worden ten kantore van opdrachtnemer uitgevoerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. De door opdrachtnemer opgegeven lever- en uitvoeringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijn tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering c.q. uitvoering dient de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, zulks onder het stellen van een redelijke termijn om alsnog na te komen.
 4. Overschrijding van de aanvankelijk overeengekomen levertijd verplicht opdrachtnemer niet tot enige vergoeding noch geeft het opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

De overeengekomen levertermijn gaat niet eerder in dan vanaf de dag nadat opdrachtgever aan opdrachtnemer alle voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht volgens opgave van opdrachtnemer noodzakelijke gegevens heeft verstrekt.

 1. Ingeval van annulering van gegeven opdrachten is opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd een vergoeding voor alle ter uitvoering van de opdracht reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, verhoogd met een winstopslag van 20%.

Artikel 4        Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verrekening, hoe ook genaamd, is niet toegestaan.
 2. Indien betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum dan wel de afgesproken betalingstermijn heeft plaatsgehad, is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand. Alle door opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op het dan geldende incassotarief als gehanteerd door de Rechtbanken in Nederland, zulks met een minimum van 15% van het onbetaald gelaten factuursaldo.
 3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is worden alle vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5        Reclame

 1. Opdrachtgever dient de geleverde prestatie onmiddellijk na op- en/of aflevering te controleren op juistheid en volledigheid.
 2. Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen, indien deze opdrachtnemer per aangetekend schrijven bereiken binnen 8 dagen na de dag;

– van inschrijving op een project door opdrachtgever; of

– van aanbieding aan een derde door de opdrachtgever; dan wel

– binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden en wanneer dit gebrek geen betrekking heeft op werkzaamheden die door derden zijn verricht.

Het in behandeling nemen van reclames door opdrachtnemer geldt niet als aanvaarding van aansprakelijkheid in welke vorm ook.

Na het verstrijken van de 8-dagentermijn vervalt elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer.

 1. Indien de klachten van de opdrachtgever gegrond geacht worden, is de opdrachtnemer uitsluitend verplicht tot het alsnog juist leveren van de prestatie dan wel tot restitutie van de koopprijs middels creditering tot het bedrag der prestatie.

Artikel 6        Aansprakelijkheid en garanties

 1. Ongeacht het feit of de aansprakelijkheid van opdrachtnemer door verzekering is afgedekt, is de opdrachtnemer enkel aansprakelijk voor een hem toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis tot maximaal het factuurbedrag van de geleverde prestatie waarop de klacht betrekking heeft.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade in de ruimste zin van het woord, gevolgschade, winstderving, (directe of indirecte) schade aan personen en/of zaken, hoe ook genaamd, welke het gevolg is van het gebruik of de toepassing van door opdrachtnemer geleverde prestaties, noch is opdrachtnemer aansprakelijk voor zulke schaden in het geval dat sprake is van levering van diensten ten aanzien van zulke zaken of sprake is van door opdrachtnemer verrichte diensten in het algemeen.
 3. Garanties worden door opdrachtnemer niet gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.

Artikel 7        Overmacht

 1. Als overmacht gelden alle omstandigheden die de opdrachtnemer redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of waarvan opdrachtnemer de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen waaronder: stakingen, brand, werkonderbrekingen, machinebreuk, tekort aan grondstoffen, faillissement van leveranciers, stagnatie in toelevering, transportmoeilijkheden.
 2. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschorting van de verplichtingen van de opdrachtnemer voor de duur van de overeenkomst, hetzij de overeenkomst te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden zonder tot schadevergoeding aan de opdrachtgever verplicht te zijn. Opdrachtgever kan opdrachtnemer schriftelijk gelasten om zich binnen 10 dagen uit te spreken over een keuze hieromtrent.

Artikel 8        Zekerheden

 1. Alle door opdrachtnemer geleverde tekeningen, berekeningen en rapporten blijven zijn eigendom tot aan het moment dat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Opdrachtnemer behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar geproduceerde tekeningen, berekeningen en rapporten, al hetgeen door opdrachtgever uitsluitend mag worden gebruikt voor het doel, waarvoor deze tekeningen, berekeningen en rapporten zijn geproduceerd.

 1. In geval van niet-tijdige betaling van een opeisbaar bedrag heeft opdrachtnemer het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer rust als zijn eigendom op te vorderen, onverminderd het recht van opdrachtnemer op schadevergoeding, waaronder vergoeding van schade door inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van opdrachtnemer.

Artikel 9        Geschillen

 1. Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten van opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen bij uitsluiting voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter van de Rechtbank Assen, tenzij opdrachtnemer ervoor kiest het geschil voor te leggen aan de op grond van de Wet bevoegde rechter.